kontakt: oswietlenie@arges.com.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie oswietlenie.arges.com.pl oraz współpracy między sklepem internetowym zwanym w dalszej części e-sklepem a osobą składającą zamówienie zwaną w dalszej części użytkownikiem e-sklepu, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności e-sklepu oraz użytkownika e-sklepu.

2. Właścicielem e-sklepu jest ARGES Michał Woliński zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Katowicach.

adres: Malwy 88e, 40-748 Katowice, NIP: 9542766418, adres poczty elektronicznej oswietlenie@arges.com.pl, numer telefonu: +48 505 414 867

3. E-sklep działa pod adresem oswietlenie.arges.com.pl i prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 18.00 .

4. Zamówienia w e-sklepie przyjmowane są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

5. Zawartość witryny internetowej e-sklepu w tym podane ceny stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego natomiast nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 k.c.

6. E-sklep prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

7. Przed rozpoczęciem korzystania z e-sklepu każdy użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z e-sklepu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

8. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie użytkownika e-sklepu – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

9. E-sklep świadczy usługi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

10. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem e-sklepu:

a) sprzedawcą oraz administratorem jest ARGES Michał Woliński,

b) kupującym jest użytkownik e-sklepu

 

§2. Warunki składania i realizacji zamówienia

1. Zamówienie produktów oferowanych przez e-sklep można składać wyłącznie na stronie internetowej oswietlenie.arges.com.pl.

2. Warunkiem rozpoczęcia procesu zamówienia jest kompletne i rzetelne wypełnienie formularza zamówienia oraz prawidłowe podanie adresu e-mail i numeru telefonu oraz zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.

3. Potwierdzeniem rejestracji w e-sklepie jest kliknięcie na link aktywacji wysłany na adres e-mailowy podany przez klienta w formularzu zamówienia.

4. Klient może dokonać jednorazowego zamówienia, nie rejestrując się.

5. Klient wybiera produkty i umieszcza je w koszyku, wypełnia formularz wysyłki, wraz z akceptacją regulaminu zakupów.

6. Po przyjęciu zamówienia przez e-sklep wysyłana jest do klienta wiadomość e-mail informująca o przyjęciu zamówienia do realizacji i instrukcją dotyczącą zakupu wybranych wcześniej produktów.

7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź z e- sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

8. Zamówienie zostanie anulowane w przypadku braku potwierdzenia w ciągu najbliższych 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.

9. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku niedostępności danego produktu o czym e-sklep ma obowiązek poinformować klienta.

10. E-sklep nie realizuje zamówień nie opłaconych w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

11. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym adres własny, pod który zamówienie zostanie wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

12. Klient wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail faktur VAT. Niniejsza zgoda uprawnia e-sklep do wystawienia i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

13. Potwierdzenie zawarcia umowy w formie papierowej zostaje przesłane do klienta wraz z zamówionym towarem.

14. E-Sklep zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru.

 

§3. Korzystanie ze strony internetowej e-sklepu

1. Korzystanie i rejestracja w e-sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania z e-sklepu jest akceptacja i przestrzeganie regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikom informacji handlowych oraz umieszczenia treści reklamowych.

3. Administrator uprawniony jest do okresowego wyłączania dostępności e-sklepu lub jego części w celu rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do e-sklepu bez podania przyczyn.

 

§4. Odpowiedzialność

1. Korzystanie z e-sklepu odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika.

2.E-Sklep nie odpowiada w szczególności za:

a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych

b) treść reklam umieszczonych w e-sklepie,

c) spam, wirusy oraz inne zagrożenia związane ze środowiskiem Internetu,

d) przerwy w funkcjonowaniu sklepu zaistniałe z przyczyn niezależnych od e-sklepu,

e) szkody spowodowane przez działanie użytkownika niezgodnie z niniejszym regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem, jak również nieprawidłowym korzystaniem z e-sklepu,

f) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez uczestników danych i informacji zawartych w e-sklepie.

 

§5. Tryb nawiązania i rozwiązywnaia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez użytkownika z którejkolwiek z usług oferowanych w ramach e-sklepu.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez użytkownika profilu umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia profilu przez użytkownika.

4. E-sklep zastrzega sobie ponadto prawo do rozwiązania umowy w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

5. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w §2

 

§6. Prawa autorskie

1. E-Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na tej stronie są własnością administratora. Zawarte w e-sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.u. nr 24, poz.83 ze zmianami).

2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych e-sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów e-sklepu wyłącznie dla użytku osobistego użytkownika.

3. E-sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane w celach komercyjnych, chyba, ze administrator wyrazi na to pisemna zgodę z zastrzeżeniem pkt. 2.

4. Przystępując do korzystania z e-sklepu użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania również wobec osób trzecich.

5. Wszystkie użyte w niniejszym e-sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i /lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

 

§7. Polityka prywatności.

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest e- sklep. Wypełnienie przez użytkownika formularza zakupu albo przesłanie zamówienia przez inne środki komunikacji elektronicznej równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.

2.Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

b) ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883, ze zm.);

c) rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024);

d) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

3.Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:

a) imię i nazwisko,

b) adres korespondencyjny,

c) numer telefonu,

d) adres e-mail,

e) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,

f) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

4.Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 2, w tym w szczególności do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Aplikacje e-sklepu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników.

 

§8. Sposoby płatności

Celem przyjęcia zamówienia do realizacji niezbędne jest uregulowanie kwoty należnej od zamówienia.

1. Klient dokonuje płatności przelewem bankowym na rachunek bankowy e-sklepu podany w potwierdzeniu zamówienia.

2. Klient dokonuje płatności on-line i realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu informacji potwierdzającej przelanie pieniędzy przez serwis…

3. Koniecznym jest wpisanie na dokumencie wpłaty numeru zamówienia.

4. Klient dokonuje płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

5. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wskazanego w zdaniu pierwszym terminu sprzedawca dokona anulacji zamówienia.

6. Zamówienia złożone w niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.

 

§9. Ceny

1. Ceny oferowanych produktów podawane są w kwocie brutto, z podatkiem VAT.

2. Obowiązującą ceną realizacji jest cena produktu z dnia potwierdzenia zamówienia.

3. Do ceny zamówienia produktu doliczane są koszty dostawy zgodnie ze specyfikacją danego zamówienia według tabeli opłat podaną w regulaminie sklepu.

4. Klient w zamówieniu wybiera opcję dokumentu sprzedaży: fakturę Vat. w przypadku faktur VAT klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu nabywcy.

5. Oferta e-sklepu jest ważna na obszarze Polski.

 

§10. Odstąpienie od umowy i zwroty towarów

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Warunkiem odstąpienia jest przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz towarem i jego dowodem zakupu, potwierdzającym, że został on nabyty w naszym e-sklepie.

2. Zakupiony towar nie może nosić śladów używania ,musi być zachowanie ilościowe składu otrzymanego towaru oraz posiadać nienaruszone etykiety. Zwracany towar Klient zobowiązany jest odesłać w całości na adres Sklepu na koszt własny, nie później niż do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

3. E-sklep dokonuje zwrotu zapłaconej ceny w taki sam sposób, w jaki uiścił ją klient.

4. Zwrot zapłaconej ceny za towar wraz z przesyłką, nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez e-sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednakże nie wcześniej niż w dniu otrzymania zwróconego towaru, bądź dowodu wysłania do e-sklepu zwracanego towaru.

5. Odbierając towar klient jest obowiązany sprawdzić czy przesyłka jest nie uszkodzona podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia takiej reklamacji jest krótki opis powstałego uszkodzenia na liście przewozowym podpisany zarówno przez odbierającego jak i pracownika firmy spedycyjnej. W przypadku niezgodności zawartości przesyłki z fakturą klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru.

6. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie internetowej e- sklepu

 

§11. Gwarancja i reklamacje

1. Produkty oferowane w e-sklepie są fabrycznie nowe. Jeżeli na sprzedawany produkt udzielona została gwarancja, jej warunki określają producenci produktów, importerzy lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanych w niej autoryzowanych punktach serwisowych.

2. Podstawą reklamacji zakupionego produktu nie mogą być różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień monitora Klienta, dotyczące w szczególności koloru, proporcji elementów ilościowych czy wielkości.

3. Gwarant dokonuje wyboru uprawnień do realizacji gwarancji poprzez naprawę rzeczy wadliwej lub wymianę rzeczy na wolną od wad.

4. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi e-sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

5. E-sklep wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi na produkty które są objęte gwarancją oraz na towary przecenione sprzedawane w formie wyprzedaży.

6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji lub rękojmi jest:

 • kompletny i nieuszkodzony produkt, zawierający wszystkie co do ilości elementy;
 • zapewnienie należytego zabezpieczenia produktu w czasie transportu;
 • przesłanie reklamowanego produktu na koszt Klienta, z zachowaniem oryginalnego opakowania i dowodu zakupu, potwierdzającego, że został on dokonany w naszym e-sklepie.

7. Reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji nie podlegają:

 • cechy fabryczne przedmiotu reklamacji;
 • towary, których okres gwarancji lub ustawowe okresy związane z rękojmią minęły;
 • uszkodzenia mechaniczne i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania;
 • produkty noszące ślady prób naprawy i ingerencji przez użytkownika;
 • naturalne ślady zużycia produktu powstałe w wyniku eksploatacji.

8. E- sklep ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych tylko za szkodę wyrządzoną z jego winy umyślnej lub w przypadku rażącego niedbalstwa, dotyczy to także odpowiedzialności za osoby, którymi Sprzedawca się posłużył przy wykonaniu umowy.

9. Procedura reklamacyjna określona jest w dokumencie „ Informacja konsumencka” dostępnym do pobrania ze strony internetowej e-sklepu.

 

§12. Postanowienia końcowe

1. Wypełnienie formularza Zamówień równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie pobranych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania zamówienia. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia faktur VAT i przetwarzania w celu sporządzania sprawozdań finansowych. Dane są poufne i nie będą przekazane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich do usunięcia z bazy danych , zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926)

2. Złożenie zamówienia w e-sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu zgodnie z brzmieniem z dnia złożenia.

3. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez e-sklep i klienta umowy kupna-sprzedaży.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają zasady ogólne, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Ustawa z dnia 23.04.1964) oraz wymienione poniżej ustawy mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

 • Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”
 • Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. „O ochronie praw konsumentów”
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”

5. Właściciel e-sklepu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • zmiany graficznej strony internetowej sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym www.oswietlenie.arges.com.pl , mającej wpływ na procedurę zawarcia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

6. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikających z umów kupna-sprzedaży pomiędzy e-sklepem a Klientem, jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2015 r.